loga o prace


W zakończonym 17 sierpnia 2020 r. naborze na stanowisko KASJER wpłynęło dwadzieścia jeden ofert. Siedemnaście ofert nie spełniło wymagań formalnych. Pięciu kandydatów, których oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu ostało zaproszonych do dalszego etapu rekrutacji tj. rozmów kwalifikacyjnych.
Wyniki naboru
Pani Barbara Chrzanowska


 

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej  ogłasza nabór:

Stanowisko:  Kasjer

Miejsce pracy : Park Etnograficzny w Tokarni

Wymagania:

1) wykształcenie średnie ,

2) znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych,

3) znajomość obsługi kasy fiskalnej,

4) znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office,

5) samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność
    pracy w zespole,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1) dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kasjer.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) obsługa kasy fiskalnej,

2) dzienne i miesięczne rozliczanie sprzedaży biletów ,pamiątek  i wydawnictw,

3) sporządzanie protokołów wyceny towarów,

4) prowadzenie statystyk  zwiedzających,

5) wystawianie faktur sprzedaży.

Warunki pracy:

1) rodzaj umowy - umowa o pracę,

2) wymiar czasu pracy - pełny etat,

3) miejsce pracy – Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni

4) godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (również w soboty, niedziele i święta).

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem,

4) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia
    i kwalifikacje,

5) oświadczenie o niekaralności   ,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla
    potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie
i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert: Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 17  sierpnia 2020 roku do godz. 15.
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Szczegółowe informacje : tel. 41 344-92-97 wew. 114,  112 lub   501 461 474

Zalączniki:

1. Kwestionariusz osobowy

 2. Treść ogłoszenia