1.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2  „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu”
Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
Tytuł projektu: „Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach”.

2.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2  „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu”
Działanie 2.3.  Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
Tytuł projektu: „Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu”.

3.    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII
Tytuł projektu: "Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie"
- całkowity koszt projektu - 21 212 156,89 PLN
- udzielone dofinansowanie - 10 008 094,00 PLN
Projekt realizowany zgodnie z Umową nr POIS.08.01.00-00-0120/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz Aneksem nr POIS.08.01.00-00-0120/17-01 z dnia 01 lutego 2019 r. do przedmiotowej umowy.
Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10 008 094 złotych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 21 212 156,89 PLN.
Projekt realizowany w miejscowości Michniów w województwie świętokrzyskim w miejscu upamiętnienia ofiar represji zbrodni hitlerowskich i stalinowskich, jakie dotknęły polską wieś. Dzięki środkom unijnym infrastruktura Muzeum Wsi Kieleckiej zostanie rozbudowana i zmodernizowana na cele kulturalne, edukacyjne, artystyczne i archiwalne. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie do realizacji prac konserwatorkich. Zostaną również stworzone i zmodernizowane wystawy stałe. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Muzeum Wsi Kieleckiej planuje wzbogacić swoją ofertę kulturalną wprowadzając nowe tematy lekcji muzealnych oraz różnorodne wydarzenia artystyczne.

UE PL MKIDN EFRR


 

Muzeum Wsi Kieleckiej informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych przy pomocy opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Celem zapewnienia etycznego, jawnego i przejrzystego sposobu realizacji projektów, został udostępniony mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach POIiŚ. Aby zgłosić nieprawidłowości należy skorzystać z dedykowanego dla POIiŚ formularza internetowego dostępnego pod adresem: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji POIiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących te projekty.


4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”
Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”
Tytuł projektu:Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów. 
Wartość projektu ogółem: 519 077,49 zł
Wkład funduszy europejskich (dofinansowanie z EFRR): 296 075,21 zł

Projekt jest realizowany zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0009/16-00 zawartej dnia 17 grudnia 2018 r. Miejscem realizacji projektu są cztery lokalizacje na terenie województwa świętokrzyskiego: Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach, Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz Wiatrak w Szwarszowicach.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu oraz zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego, którymi są zasoby / obiekty Muzeum Wsi Kieleckiej.
Działania inwestycyjne projektu obejmują zniesienie bariery informacyjnej dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku (kompleksowe oznakowanie obiektów i modernizacja strony internetowej), wdrożenie systemu obsługi biletowej oraz kompleksowe dostosowanie Zagrody Czernikiewiczów do prowadzenia działalności kulturalnej.
Planowane efekty realizacji projektu:

  • zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu, stworzenie możliwości skorzystania z dotychczas niedostępnych usług w wyniku zniesienia barier informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku (system oznakowania),
  • udostępnienie obiektu Zagroda Czernikiewiczów dla potrzeb dotychczas niedostępnych usług kulturalnych;
  • wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne poprzez montaż nowoczesnego systemu obsługi biletowej;
  • powstanie nowego miejsca pracy.

logotypy UE