ZAKOŃCZONY 

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na stanowisko opiekun ekspozycji.

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej, Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie

I. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych ,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 • szkolenia zawodowe ( mile widziane)
 • dyspozycyjność;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat B

III. Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy – ¾ etatu
 • czas pracy – podstawowy
 • umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące z możliwością przedłużenia)

IV. Zakres najważniejszych zadań na stanowisku:

1) udostępnianie i udzielanie informacji zwiedzającym na temat ekspozycji w zabytkowych obiektach.

2) oprowadzanie po udostępnianych w Muzeum Wsi Kieleckiej obiektach grup zorganizowanych i turystów indywidualnych.

3) dbanie o estetykę i czystość w powierzonych do obsługi wnętrzach muzealnych i znajdujących się w nich muzealiów; we wnętrzach: zamiatanie i mycie podłóg, ścieranie kurzy, mycie okien, podlewanie kwiatów oraz dbanie o porządek wokół obiektów

4) dbałość o bezpieczeństwo zgromadzonych na ekspozycji eksponatów (prawidłowe otwieranie i zamykanie ekspozycji, odpowiedzialność za muzealia w czasie udostępniania ekspozycji zwiedzającym, przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji kontrolnych)

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:    

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 05 lutego 2021 roku do godz. 15.         
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje : tel. 41 344-92-97 wew. 114 .

VII. List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy