logo
W zakończonym w dniu 17 grudnia 2020 r. naborze na 3 stanowiska muzealnicze w Muzeum Wsi Kieleckiej, miejsce pracy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie wpłynęło 11 ofert. Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych. Do rozmów kwalifikacyjnych zaproszono 10 kandydatów. Spośród nich do kolejnego etapu zakwalifikowano 5 kandydatów. W dniu 8 stycznia 2021 r. spośród ofert przedstawionych przez 5 kandydatów Komisja ostatecznie zakwalifikowała do zatrudnienia 3 osoby. 

Wyniki naboru:

Paweł Żołądek (ASYSTENT - HISTORYK)
Agnieszka Malinowska (ASYSTENT - EDUKATOR)
Grzegorz Rykowski (ASYSTENT - BIBLIOTEKARZ)


Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na trzy stanowiska muzealnicze

ASYSTENT - HISTORYK
ASYSTENT - EDUKATOR
ASYSTENT - BIBLIOTEKARZ

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
1) wykształcenie wyższe minimum magisterskie : kierunek historia,
2) znajomość pracy ze źródłem historycznym, szczególnie ze źródłem ikonograficznym,
3) znajomość zasad archiwistyki i podstaw opracowania zbiorów bibliotecznych ( asystent bibliotekarz - wymagane),
4) znajomość obsługi systemu muzealnego Mona (preferowane),
5) umiejętność opracowywania materiałów źródłowych,
6) umiejętność pisania tekstów naukowych i popularno – naukowych , potwierdzona praktyką.
7) umiejętność opracowywania programów edukacyjnych dla szkół i prowadzenia zajęć edukacyjnych ( asystent - edukator wymagane),
8) umiejętność pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności statutowej poprzez pozyskiwanie sponsorów, opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie ( preferowane doświadczenie),
9) znajomość języka obcego ( preferowany język niemiecki lub angielski),
10) obsługa pakietu MS OFFICE,
11) umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
Dodatkowe atuty:
zainteresowania i osiągnięcia naukowo – badawcze związane z okresem II wojny światowej.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),
kwestionariusz osobowy,
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność
z oryginałem,
• oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.
List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
Termin składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 17 grudnia 2020 roku do godz. 1500.
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97 wew. 114 lub strona internetowa www.mwk.com.pl ( zakładka : Praca)

 Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy