logo


W zakończonym 17 listopada 2020 r. naborze na stanowisko PRACOWNIK GOSPODARCZY wpłynęła jedna oferty, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Kandydat został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
Wyniki naboru:
Pan Grzegorz Jasiński


Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na stanowisko pracownik gospodarczy

I. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (minimum 1 rok),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych ,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 • szkolenia zawodowe ( mile widziane)
 • dyspozycyjność;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat B

III. Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • czas pracy – harmonogramowy
 • umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące z możliwością przedłużenia)

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie prac gospodarczo-porządkowych w obiektach i na posesji Mauzoleum,
 • wykonywanie w zależności od potrzeb prac konserwatorskich i naprawczych (sprzętu, urządzeń , instalacji ), prac rzemieślniczych w obiektach i na posesji Mauzoleum,
 • udział w pracach montażowych wystaw organizowanych w Mauzoleum,
 • wykonywanie pracy na portierni,
 • w razie potrzeby pomoc przy oprowadzaniu grup turystycznych .

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 17 listopada 2020 roku do godz. 15.
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje : tel. 41 344-92-97 wew. 114 .

VII. List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych"

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy