Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje: etnologa/etnografa/antropologa kultury (preferowane), historyka sztuki, do pracy w Dziale Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni

Wyniki naboru:
1. Katarzyna Kasprzyk-Dulewicz


W zakończonym 16 grudnia 2019 roku naborze na stanowisko: etnolog/etnograf/antropolog kultury (preferowane), historyk sztuki wpłynęły trzy oferty. W dniu 17 grudnia 2019 roku Komisja dokonała otwarcia ofert i ich oceny pod względem formalnym. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Kandydaci zostali zaproszeni do dalszego etapu rekrutacji.


Wymiar pracy: cały etat.

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe - etnografia, etnologia, antropologia kulturowa (preferowane), historia sztuki,
- znajomość języka obcego, preferowany j. angielski lub j. niemiecki w stopniu komunikatywnym, 
- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), 
- samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, 
- podejmowanie wyzwań,
- umiejętność pracy przy wielu zadaniach w jednym czasie,
- łatwość nawiązywania kontaktów,  
- umiejętność pracy zarówno samodzielnej jaki i pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, naukowych,
- umiejętność sporządzania wniosków o pozyskanie środków finansowych,
- preferowana umiejętność obsługi muzealnego programu komputerowego MONA, 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
- sporządzanie planów i projektów oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej i publikowanie opracowań z zakresu problematyki merytorycznej Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów etnograficznych Muzeum,
- opracowywanie dokumentacji naukowej zbiorów,
- reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
- organizacja wystaw muzealnych- stałych i czasowych, w tym sporządzanie scenariuszy, projektów z nimi związanych i ich kalkulacja finansowa,
- popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
- merytoryczna pomoc w sporządzaniu wniosków dot. pozyskania środków finansowych,
- udział w szkoleniach dla muzealników i pracowników instytucji kultury.

4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem,
- kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

Termin składania ofert.       
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 16  grudnia  2019 roku do godz. 15.00O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Szczegółowe informacje : tel. 41 344-92-97 wew. 114.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy