Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby  na stanowisko:  ASYSTENT Miejsce pracy: PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI, TOKARNIA 303, 26-060 CHĘCINY


Wyniki naboru:
1. Mateusz Wierciński
2. Katarzyna Dubeltowicz


W zakończonym 18 marca 2019 roku naborze na stanowisko: Asystent wpłynęło osiem ofert. W dniu 19 marca 2019 roku Komisja dokonała otwarcia ofert i ich oceny pod względem formalnym. Trzy oferty nie spełniły wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, zostali zaproszeni do dalszego etapu rekrutacji.


Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby  na stanowisko:  ASYSTENT

Miejsce pracy: PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI, TOKARNIA 303, 26-060 CHĘCINY

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

1. Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe – etnografia, etnologia (preferowane), antropologia kulturowa, historia sztuki, historia.

2. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

3. praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office).

4. Samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu.

5. Umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i w zespole.

6. Łatwość nawiązywania kontaktów, dobre relacje z dziećmi i młodzieżą.

7. rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.

Wymagania dodatkowe :

1. Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w muzeum lub w innych instytucjach kultury czy oświaty.

2. Wysoka kultura osobista.

3. Mile widziane szkolenie bądź studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii.

Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Opracowywanie i prowadzenie warsztatów, wykładów i lekcji muzealnych z zakresu tematyki związanej z działalnością Muzeum Wsi Kieleckiej oraz świadczenie usługi przewodnickiej.

2. Przygotowywanie i realizacja imprez muzealnych.

3. Czynny udział w działaniach wydawniczych i popularyzatorskich prowadzonych przez Muzeum.

4. Propagowanie wiedzy na temat kultury ludowej Polski i Kielecczyzny w środkach masowego przekazu.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem wraz  z przebiegiem zatrudnienia.

3. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.

4. Oświadczenie o niekaralności.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert – 18 marca 2019 r.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na  adres:  Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 18 marca 2019 roku do godz. 12:00. O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97

 

Załączniki:

1. Formularz osobowy