Wyniki naboru:
1. Marcin Konopka


Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby  na stanowisko:
SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
I ROZLICZEŃ

Miejsce pracy:   Muzeum Wsi Kieleckiej  - ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:   

1) wykształcenie wyższe;

2) minimum 3-letni staż pracy w realizacji i/lub rozliczeniu projektów współfinansowanych z programów UE;

3) znajomość zagadnień finansowo – księgowych przydatnych pod kątem rozliczania i możliwości wykorzystywania środków w projektach współfinansowanych z programów UE;

4) znajomość wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych z EFRR, w tym RPO WŚ na lata 2014 – 2020 oraz POIiŚ na lata 2014 – 2020;

5) umiejętność w zakresie poszukiwania i doboru źródeł finansowania, przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, realizacji, monitoringu i sprawozdawczości projektów współfinansowanych z programów UE;

6) znajomość obsługi MS Office (Word, Excel, etc.);

7) znajomość obsługi centralnego systemu teleinformatycznego SL2014;

8) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;

9) dokładność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny.            

2) Kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem wraz  z przebiegiem zatrudnienia

3) Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.

4) Oświadczenie o niekaralności.    

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.   
W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert.      
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na  adres:  Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 19 lutego 2019 roku do godz. 1500. O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97

 

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy