Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osób na stanowisko: adiunkt /asystent Miejsce pracy:   Muzeum Wsi Kieleckiej  - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Wyniki naboru:
1. Justyna Staszewska
2. Hubert Seńczyszyn


W zakończonym 31 stycznia 2019 roku naborze na stanowisko: adiunkt/asystent wpłynęły cztery oferty. W dniu 1 lutego 2019 roku Komisja dokonała otwarcia ofert i ich oceny pod względem formalnym. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Kandydaci zostali zaproszeni do dalszego etapu rekrutacji.

 

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osób na stanowisko: adiunkt /asystent

Miejsce pracy:   Muzeum Wsi Kieleckiej  - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:   

 1. Wykształcenie wyższe minimum magisterskie humanistyczne
  (preferowany kierunek - historia)
 2. Doświadczenie zawodowe :
  preferowany  co najmniej 3 - letni staż pracy w muzeach lub jednostkach naukowo - badawczych związanych z profilem działalności oddziału
  1. Znajomość pracy ze źródłem historycznym, w tym  źródłem ikonograficznym.
  2. Znajomość zasad archiwistyki.
  3. Umiejętność opracowywania materiałów źródłowych.
  4.  Umiejętność pisania tekstów naukowych i popularno – naukowych.
  5. Umiejętność zorganizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych.
  6. Znajomość języka obcego ( preferowany język niemiecki)
  7. Obsługa komputera   (MS OFFICE, MS WINDOWS)
  8. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Dodatkowe atuty:    

1) Zainteresowania  i osiągnięcia naukowo – badawcze związane z okresem II wojny
    światowej.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny.            

2) Kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem.

3) Życiorys zawodowy.        

4) Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia
      i kwalifikacje.

5) Oświadczenie o niekaralności.     

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla
     potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.   
W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie
i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert.      
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na  adres:  Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie
do  31  stycznia  2019 roku do godz. 1500.
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97 lub strona internetowa  www.mwk.com.pl
( zakładka : Praca)